Supervízia

Katarína Vargová

Čo je supervízia v pomáhajúcich profesiách

Supervízia je možnosť rozvoja, podpory, opory, vedenia a nadhľadu pre prácu supervidovaného s klientom. Je to veľmi užitočný a podporný spôsob/nástroj, ktorým možno ošetriť seba ako supervidovaného a tak vytvárať účinné prostredie pre prácu so svojím klientom v etickom kontexte s dôrazom na jeho ochranu. Predpokladom je porozumieť sebe čo robíš, ako to robíš a prečo to robíš. Na základe toho vedieť kompetentnejšie pracovať so svojím klientom, porozumieť mu a viesť ho tam kam on sám potrebuje.

Stáva sa, že aj profesionál v pomáhajúcej profesii sa zasekne vo vzťahu zo svojím klientom. Nevie ako  ďalej, možno nemá dostatočný nadhľad, nevie porozumieť klientovi. Alebo sa cyklia, sú v odpore a teda nenapredujú vo svojom vzťahu a v spoločnej práci resp. v živote. Nevyhnutnosť supervízie je, aby   supervidovaný mohol o svojej práci otvorene rozprávať, zdôveriť sa s tým čo ho ťaží, s čím si nevie poradiť, čo ho brzdí. Týmto spôsobom spolu so supervízorom nachádzajú možné riešenia, iné vhľady či poznania, čo vedie k rastu a progresu supervidovaného. Supervízia pomáha.

Supervízia prebieha v bezpečnom, dôvernom, podpornom, transparentnom vzťahu a v prostredí medzi supervízorom a supervidovaným. Spoločným cieľom je nájsť východiská, smerovanie, odpovede na svoje prípadné pochybnosti a nejasnosti, vyplývajúce z práce s klientom rsp. odprezentovať čo sa mu darí v práci s ním. Obsah supervízie zostáva medzi supervidovaným a supervízorom, pričom supervízor zachováva mlčanlivosť.

Pre koho je vhodná a potrebná

Supervízia je vhodný spôsob sebaošetrenia pre všetkých, ktorí pracujú s inými ľuďmi jednotlivo i v skupine či v pomáhajúcich profesiách. Terapeuti, psychoterapeuti, lektori, učitelia, vedúci pracovníci, sociálny pracovníci ...

Čo pozorujem, keď pracujem s klientom / supervidovaným

Uvedomujem si, ako veľmi je dôležitý otvorený, rovnocenný a vzájomne rešpektujúci vzťah medzi supervizorom a supervidovaným. Mojou snahou je čo najviac supervidovaného vnímať, vcítiť sa, aby som zachytila jeho potreby a prežívanie. Pri vedení klienta využívam spontánnosť  i prípravu. Pozorujem, čo sa medzi nami odohráva v niekoľkých spolu súvisiacich rovinách. 

Rozanalyzujem si, čo by mohli byť vodítka a akým smerom sa uberať v supervízii. Aktívne počúvam klienta a nechávam sa jeho témou viesť. Reflektujem klientovi čo počujem, vidím, cítim... Ako to znie, keď to nahlas vypovie...

Venujem pozornosť tomu, či proces prebieha bezpečne pre supervidovaného a či som aj ja ako supervízor na tom obdobne. Ak mne ako supervízorovi niečo beží na pozadí intervenujem, prípadne si overujem a klarifikujem. Vnímam problém ako výzvu. Je mi blízke meniť problém na pozitívne ciele u supervidovaného a rovnako aj u jeho klienta.

Čo je cieľom supervízie

Profesijný rast a progres v práci supervidovaného, získaný nadhľad, nachádzanie vlastných zdrojov a riešení v téme, ktorú supervidovaný prináša na supervíziu. Cesta je cieľom.

Supervízia on line 

Pokiaľ je to nevyhnutné je to jedna z možností ako pracovať  individuálne i  so skupinou v on line prostredí prostredníctvom PC programu Zoom.


Individuálna supervízia

Práca s klientom vo dvojici v bezpečnom vzťahu a priestore.

Skupinová supervízia

Práca v skupine alebo so skupinou v otvorenom a bezpečnom priestore.

© 2021 Supervízia Katarína Vargová
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!